ت‍ص‍وی‍ره‍ای ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی
(رادی‍وگ‍راف‍ی، س‍ون‍وگ‍راف‍ی، س‍ی‌ت‍ی‌اس‍ک‍ن)

ت‍ص‍وی‍ره‍ای ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی
عنوان ت‍ص‍وی‍ره‍ای ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی (رادی‍وگ‍راف‍ی، س‍ون‍وگ‍راف‍ی، س‍ی‌ت‍ی‌اس‍ک‍ن)
نویسندگان
مترجمان دکتر قاسم کیانی مقدم، و د.‏
شابک ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۲۰-۱۲-۹
ناشر ان‍ت‍ش‍ارات دان‍ش‍گ‍اه ش‍اه‍د
سال نشر ۱۳۷۵