واژگان ترجمه

در زیر، فهرستی از اصطلاحات و کلمات انگلیسی را با معادل‌های فارسی آنها می‌بینید که من اخیراً در ترجمه‌ی خود از آنها استفاده کرده‌ام. البته ممکن است اسم‌های خاص و عبارت‌های گوناگون نیز در این لیست وجود داشته باشند.

Englishفارسی
accessorدستیاب
actionعمل
alternationگزینش
ancestorsاسلاف
anchorلنگر
animationپویانمایی
APIرابط برنامه‌نویسی
Appleاپل
argumentآوند
arithmetic operatorعملگر حسابی
arityچندگانگی
arrayآرایه
array-likeشبه‌آرایه
ASCIIاسکی
assertionتأیید
assignmentتخصیص
associative arrayآرایه‌ی ارتباطی
asynchronousناهمگام
attributeصفت
authenticationاحراز هویت
backslashکج‌خط وارون
backspaceپس‌بر
binaryدوگانی
bindingانتساب
blockبلوک
bodyبدنه
boilerplate codeکد قالبی
boldپررنگ
borderکناره
breakpointنقطه‌ی انفصال
browserمرورگر
bubblingشناور شدن
bugاشکال
built-inتوکار
cacheحافظه‌ی نهانی
callbackبازخوان
calloutگفته‌نما
capturingگرفت کننده
carriage returnسر سطر
characterنویسه
charsetنویسگان
childفرزند
Chromeکروم
classکلاس
clientکارخواه
closureبستار
collectionگردایه
commentتوضیح
concatenationبه هم پیوستن
configurableقابل پیکربندی
constructorسازنده
containerگنجایه
contextمحیط
context menuمنوی موقعیتی
control structureساختار کنترلی
curryingکاری‌سازی
databaseپایگاه داده‌ای
debuggerاشکال‌زدا
declarationاعلام
decrementکاهش واحد
defaultپیش‌فرض
deprecatedمنسوخ
descendantsاخلاف
desktopمیز کار
dialog boxکادر گفتگو
directiveفرمان
documentسند
Document Object Modelمدل شیئی سند
domainدامنه
doubly linked listلیست دوپیوندی
dragکشاندن
drag and dropکشنداز
dynamicپویا
ECMAScriptاکما اسکریپت
ecophagyبوم‌خواری
elementعنصر
embeddingجای‌گذاری
empty statementدستورالعمل خالی
encodingکدگذاری
enumerableقابل برشماری
errorخطا
escape sequenceتوالی گریز
eventرویداد
event capturingگرفتن رویداد
event handlerرویدادپرداز
event listenerرویدادشنو
event-drivenمبتنی بر رویداد
exceptionاستثنا
exponentنما
exponential notationنمایش نمایی
expressionعبارت
extendگسترش دادن
extensibleقابل گسترش
factory functionتابع کارخانه‌ای
falsyنادرست‌مانند
fieldفیلد
Firefoxفایرفاکس
flagپرچم
focusکانون
formatقالب
fragmentقطعه
freezeمنجمد کردن
functionتابع
functional programmingبرنامه‌نویسی تابعی
genericنوعی
gestureاشاره
getterمقدارگیر
gettingمقدارگیری
globalسراسری
greedyآزمندانه
hashدرهم‌سازی
hashtableجدول درهم‌سازی
headerسرآیند
hoistingبر کشیدن
hostمیزبان
identifierشناسه
identity operatorعملگر همانی
immutableتغییرناپذیر
incrementافزایش واحد
indentationتورفتگی
indexاندیس
infinite loopحلقه‌ی نامتناهی
initializationمقداردهی اولیه
initializerمقدار دهنده‌ی اولیه
inlineدرون‌خطی
insertدرج کردن
instanceنمونه
Internet Explorerاینترنت اکسپلورر
interpreterتفسیرگر
invocationفراخوانی
iPadآیپد
iPhoneآیفون
keyboardصفحه‌کلید
keywordکلیدواژه
labelبرچسب
Latin-1لاتین-‏۱
leadingابتدایی
lexical scopeقلمرو لغوی
life cycleچرخه‌ی زندگی
linkپیوند
linked listلیست پیوندی
literalلفظی
localمحلی
lookaheadپیش‌نگری
loopحلقه
mapنگاشت
marginحاشیه
memberعضو
metacharacterفرانویسه
methodمتد
Microsoftمایکروسافت
modifier keysکلیدهای ترکیب شونده
moduloنهشته
monkey-patchingوصله‌گذاری میمونی
mouseموشواره
multilineچندسطری
mutableقابل تغییر
namespaceفضای نام
nativeبومی
Netscapeنت‌اسکیپ
newlineسطر جدید
non-nullناهیچ
not-a-number valueمقدار ناعدد
nullهیچ
objectشیء
octalهشتگانی
operandعملوند
operatorعملگر
orientationراستا
originمبدأ
overflowسرریز
overrideبازنویسی
own propertyخصلت خودی
paddingحاشیه‌ی درونی
parameterپارامتر
parentوالد
parseتجزیه کردن
parserتجزیه‌گر
pinch closeنزدیک کردن دو انگشت
pinch openدور کردن دو انگشت
portدرگاه
positionمکان
precedenceتقدم
primitiveبدوی
procedureرویه
propagationانتشار
propertyخصلت
property descriptorتوصیف کننده‌ی خصلت
prototypeپیش‌نمونه
prototype chainزنجیره‌ی پیش‌نمونه
proxy serverپیشکار
queryپرس و جو
radio buttonدکمه‌ی رادیویی
rangeدامنه
read-onlyفقط‌خواندنی
recursiveتراجعی
redirectتغییر مسیر
reduceکاهش
referenceاشاره
relational operatorعملگر رابطه‌ای
relativeنسبی
renderingآمایش
requestدرخواست
resetبازنشانی
responseپاسخ
Safariسافاری
scalingمقیاس‌دهی
scopeقلمرو
scope chainزنجیره‌ی قلمرو
screenصفحه‌ی نمایش
scriptاسکریپت
scrollbarنوار نورد
scrollingنوردش
sealمهر و موم
selectionانتخاب
selectorانتخابگر
semicolonویرگول‌نقطه
serverکارساز
setterمقدارگذار
settingمقدارگذاری
shortcutمیانبر
siblingبرادر
side effectاثر جانبی
slashکج‌خط
snapshotعکس فوری
spaceفضای خالی
sparseتُنُک
stackپشته
stateحالت
statementدستورالعمل
staticایستا
status codeکد وضعیت
strict modeحالت اکید
stringرشته
styleشیوه
stylesheetشیوه‌نامه
subclassزیرکلاس
subdomainزیردامنه
subroutineزیرروال
superclassابرکلاس
syntaxنحو
tabجهش
tabبرگه
tagتگ
targetهدف
task barنوار وظیفه
ternaryسه‌گانی
timerزمان‌سنج
to raise an errorبر انگیختن خطا
toolbarنوار ابزار
tooltipنکته‌نما
touchلمس
trailingانتهایی
traversalپیمایش
truthyدرست‌مانند
unaryیگانی
undefinedتعریف نشده
underflowزیرریز
underscoreزیرخط
Unicodeیونیکد
unorderedبدون ترتیب
untypedبی‌نوع
updateبهنگام‌سازی
valueمقدار
varargs functionsتوابع با آوندهای متغیر
variableمتغیر
variable arity functionsتوابع با چندگانگی متغیر
variadic functionsتوابع چندگانی
versionویرایش
viewportنماگاه
Web Storageذخیره‌سازی وب
whitespaceفضای سفید
writableقابل نوشتن
zero-basedبا پایه‌ی صفر