بدن: راهنمای ساکنان

غلط‌نامه

اشتباهات تایپی مربوط به چاپ اول (۱۳۹۸)

صفحه سطر متن نادرست متن درست
۹۴ ۱ روز ۱۵۰ تا ۳۰۰ مترمکعب اشک تولید می‌کنید.‏ روز ۱۵۰ تا ۳۰۰ سانتی‌متر مکعب اشک تولید می‌کنید.‏
۱۰۱ ۱۰ تقری باً تقریباً
۱۰۶ ۷ چندان چنان
۱۶۴ آخر برای منظور برای این منظور
۲۴۰ ۵ از آخر میزان بروز میزان شیوع میزان شیوع
۲۴۲ ۴ از آخر گرچه امروز آسم این فقط یکی گرچه امروز آسم فقط یکی
۳۱۴ ۱۱ پویشی نام ماه آگاهی سرطان پویشی به نام ماه آگاهی سرطان

آخرین به‌روزرسانی: شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۰۷:۵۸