واژگان ترجمه

در زیر، فهرستی از اصطلاحات و کلمات انگلیسی را با معادل‌های فارسی آنها می‌بینید که من اخیراً در ترجمه‌ی خود از آنها استفاده کرده‌ام. البته ممکن است اسم‌های خاص و عبارت‌های گوناگون نیز در این لیست وجود داشته باشند.

English فارسی
accessor دستیاب
action عمل
alternation گزینش
ancestors اسلاف
anchor لنگر
animation پویانمایی
API رابط برنامه‌نویسی
Apple اپل
argument آوند
arithmetic operator عملگر حسابی
arity چندگانگی
array آرایه
array-like شبه‌آرایه
ASCII اسکی
assertion تأیید
assignment تخصیص
associative array آرایه‌ی ارتباطی
asynchronous ناهمگام
attribute صفت
authentication احراز هویت
backslash کج‌خط وارون
backspace پس‌بر
binary دوگانی
binding انتساب
block بلوک
body بدنه
bold پررنگ
border کناره
breakpoint نقطه‌ی انفصال
browser مرورگر
bubbling شناور شدن
bug اشکال
built-in توکار
cache حافظه‌ی نهانی
callback بازخوان
callout گفته‌نما
capturing گرفت کننده
carriage return سر سطر
character نویسه
charset نویسگان
child فرزند
Chrome کروم
class کلاس
client کارخواه
closure بستار
collection گردایه
comment توضیح
concatenation به هم پیوستن
configurable قابل پیکربندی
constructor سازنده
container گنجایه
context محیط
context menu منوی موقعیتی
control structure ساختار کنترلی
currying کاری‌سازی
database پایگاه داده‌ای
debugger اشکال‌زدا
declaration اعلام
decrement کاهش واحد
default پیش‌فرض
deprecated منسوخ
descendants اخلاف
desktop میز کار
dialog box کادر گفتگو
directive فرمان
document سند
Document Object Model مدل شیئی سند
domain دامنه
doubly linked list لیست دوپیوندی
drag کشاندن
drag and drop کشنداز
dynamic پویا
ECMAScript اکما اسکریپت
ecophagy بوم‌خواری
element عنصر
embedding جای‌گذاری
empty statement دستورالعمل خالی
encoding کدگذاری
enumerable قابل برشماری
error خطا
escape sequence توالی گریز
event رویداد
event capturing گرفتن رویداد
event handler رویدادپرداز
event listener رویدادشنو
event-driven مبتنی بر رویداد
exception استثنا
exponent نما
exponential notation نمایش نمایی
expression عبارت
extend گسترش دادن
extensible قابل گسترش
factory function تابع کارخانه‌ای
falsy نادرست‌مانند
field فیلد
Firefox فایرفاکس
flag پرچم
focus کانون
format قالب
fragment قطعه
freeze منجمد کردن
function تابع
functional programming برنامه‌نویسی تابعی
generic نوعی
gesture اشاره
getter مقدارگیر
getting مقدارگیری
global سراسری
greedy آزمندانه
hash درهم‌سازی
hashtable جدول درهم‌سازی
header سرآیند
hoisting بر کشیدن
host میزبان
identifier شناسه
identity operator عملگر همانی
immutable تغییرناپذیر
increment افزایش واحد
indentation تورفتگی
index اندیس
infinite loop حلقه‌ی نامتناهی
initialization مقداردهی اولیه
initializer مقدار دهنده‌ی اولیه
inline درون‌خطی
insert درج کردن
instance نمونه
Internet Explorer اینترنت اکسپلورر
interpreter تفسیرگر
invocation فراخوانی
iPad آیپد
iPhone آیفون
keyboard صفحه‌کلید
keyword کلیدواژه
label برچسب
Latin-1 لاتین-‏۱
leading ابتدایی
lexical scope قلمرو لغوی
life cycle چرخه‌ی زندگی
link پیوند
linked list لیست پیوندی
literal لفظی
local محلی
lookahead پیش‌نگری
loop حلقه
map نگاشت
margin حاشیه
member عضو
metacharacter فرانویسه
method متد
Microsoft مایکروسافت
modifier keys کلیدهای ترکیب شونده
modulo نهشته
monkey-patching وصله‌گذاری میمونی
mouse موشواره
multiline چندسطری
mutable قابل تغییر
namespace فضای نام
native بومی
Netscape نت‌اسکیپ
newline سطر جدید
non-null ناهیچ
not-a-number value مقدار ناعدد
null هیچ
object شیء
octal هشتگانی
operand عملوند
operator عملگر
orientation راستا
origin مبدأ
overflow سرریز
override بازنویسی
own property خصلت خودی
padding حاشیه‌ی درونی
parameter پارامتر
parent والد
parse تجزیه کردن
parser تجزیه‌گر
pinch close نزدیک کردن دو انگشت
pinch open دور کردن دو انگشت
port درگاه
position مکان
precedence تقدم
primitive بدوی
procedure رویه
propagation انتشار
property خصلت
property descriptor توصیف کننده‌ی خصلت
prototype پیش‌نمونه
prototype chain زنجیره‌ی پیش‌نمونه
proxy server پیشکار
query پرس و جو
radio button دکمه‌ی رادیویی
range دامنه
read-only فقط‌خواندنی
recursive تراجعی
redirect تغییر مسیر
reduce کاهش
reference اشاره
relational operator عملگر رابطه‌ای
relative نسبی
rendering آمایش
request درخواست
reset بازنشانی
response پاسخ
Safari سافاری
scaling مقیاس‌دهی
scope قلمرو
scope chain زنجیره‌ی قلمرو
screen صفحه‌ی نمایش
script اسکریپت
scrollbar نوار نورد
scrolling نوردش
seal مهر و موم
selection انتخاب
selector انتخابگر
semicolon ویرگول‌نقطه
server کارساز
setter مقدارگذار
setting مقدارگذاری
shortcut میانبر
sibling برادر
side effect اثر جانبی
slash کج‌خط
snapshot عکس فوری
space فضای خالی
sparse تُنُک
stack پشته
state حالت
statement دستورالعمل
static ایستا
status code کد وضعیت
strict mode حالت اکید
string رشته
style شیوه
stylesheet شیوه‌نامه
subclass زیرکلاس
subdomain زیردامنه
subroutine زیرروال
superclass ابرکلاس
syntax نحو
tab جهش
tab برگه
tag تگ
target هدف
task bar نوار وظیفه
ternary سه‌گانی
timer زمان‌سنج
to raise an error بر انگیختن خطا
toolbar نوار ابزار
tooltip نکته‌نما
touch لمس
trailing انتهایی
traversal پیمایش
truthy درست‌مانند
unary یگانی
undefined تعریف نشده
underflow زیرریز
underscore زیرخط
Unicode یونیکد
unordered بدون ترتیب
untyped بی‌نوع
update بهنگام‌سازی
value مقدار
varargs functions توابع با آوندهای متغیر
variable متغیر
variable arity functions توابع با چندگانگی متغیر
variadic functions توابع چندگانی
version ویرایش
viewport نماگاه
Web Storage ذخیره‌سازی وب
whitespace فضای سفید
writable قابل نوشتن
zero-based با پایه‌ی صفر

توجه: این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد.

نظرات نیرو گرفته از Disqus